Image1\ Image2\

mrzrt 100

Magyar Rádió
Nonprofit Zrt.

1016 Budapest,
Naphegy tér 8. 
+36 1 328-7000

Közönségszolgálat:
kozonsegszolgalat@mtva.hu

Kapcsolat:
info@radio.hu
http://www.radio.hu
banner vetel
Panasztételi lehetőség

 

mrzrt 100Az MR Zrt. szervezeti, személyzeti adatok, tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, gazdálkodási adatok közzététele a törvényi kötelezettségnek megfelelően. 

 

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

A cég neve: Magyar Rádió zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság
A cég rövid neve: MR nonprofit Zrt.

2. Székhely

A cég székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Telefon: +36-1-328-7000

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: +36-1-328-7355

6. Központi elektronikus levélcím

Az MR e-mail címe: info@radio.hu

7. A honlap URL-je

Az MR honlapja:http://www.radio.hu
Az MR közérdekű adatai, sajtószobája, hírei: http://www.mtva.hu/hu/magyar-radio-zrt

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

MR közönségkapcsolat: kozonsegszolgalat@mtva.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

MR Promóció:
Telefon: +36-1-328-7057
Fax: +36-1-328-7355

10. Az ügyfélfogadás rendje

-

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Hatályos szmsz ábra

 

Feladatok és határkörök letöltése ITT

 • Vezérigazgató feladat- és hatásköre
 • Kommunikáció feladat- és hatásköre
 • Szolgáltatási vezérigazgató-helyettes feladat- és hatásköre
 • Intendánsok feladat- és hatásköre
 • Tartalom fejlesztési manager feladat- és hatásköre
 • Promóció feladat- és hatásköre
 • Adáslebonyolítás-vezető feladat- és hatásköre
 • Programszerkesztők feladat- és hatásköre
 • Gazdasági vezérigazgató-helyettes feladat- és hatásköre
 • Pénzügy és számvitel feladat- és hatásköre
 • Kontrolling feladat- és hatásköre
 • Nemzetközi kapcsolatok feladat- és hatásköre

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Menedzsment

 

MR postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
MR telefax: +36-1-328-7332

MR vezérigazgató:           Jónás István
                  Telefon:           +36-1-328-7623
                    E-mail:           jonas.istvan@radio.hu

MR szolgáltatási vezérigazgató-helyettes:
                                           Ujhelyi Zoltán
                   Telefon:          +36-1-328-7026
                     E-mail:          ujhelyi.zoltan@radio.hu

MR gazdasági vezérigazgató-helyettes:
                                           Szilági Gábor
                   Telefon:          +36-1-328-7076
                     E-mail:          szilagyi.gabor@radio.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

menedzsment

 

Kossuth intendáns:          Pásztor Zoltán
Telefon:          +36-1-328-7494
E-mail:          pasztor.zoltan@radio.hu

 

Petőfi intendáns:              Koltay Gergely
Telefon:              +36-1-328-7119
E-mail:              koltay.gergely@radio.hu

 

Bartók intendáns:            Farkas Zoltán
Telefon:            +36-1-328-7320
E-mail:            farkas.zoltan@radio.hu

 

Tartalom fejlesztési manager:        Pintér Edina
Telefon:            +36-1-328-7140
E-mail:            pinter.edina@radio.hu  

 

Adáslebonyolítás vezető: Visy László
Telefon:             +36-1-328-7448
E-mail:             visy.laszlo@radio.hu

 

Pénzügy és számvitel vezető:        Karap Rózsa
Telefon:            +36-1-328-7062
E-mail:            karap.rozsa@radio.hu

 

Kontrolling vezető:         Tóth András
Telefon:         +36-1-328-7031
E-mail:         toth.andras@radio.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 -

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 -

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 -

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 -

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 -

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 -

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 -

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 -

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

-

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 -

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Felügyeleti szerv:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
http://www.nmhh.hu/
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Postacím: 1525 Budapest Pf. 75.
Telefon: +36-1-457-7100
Fax: +36-1-356-5520
E-mail: info@nmhh.hu


Tulajdonosi joggyakorló szerv:

Közszolgálati Közalapítvány
http://www.kszka.hu/
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
Postacím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
Telefon: +36-1-328-7330
Fax: +36-1-328-7328
E-mail: kuratorium@kszka.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

NMHH Központi Ügyfélfogadó Iroda

Cím:  1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: +36-1-468-0673

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő:  8.00-12.00
Szerda:  13.00-16.00
Péntek:  8.00-12.00

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

-

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

-

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2014. évi CVII. törvény a Mttv módosításáról

 

109/2010. (X.28.) OGY határozat

 

Az adatvédelmi és biztonsági szabályzat Feltöltés alatt

 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

hatályos szmsz ábra

hatályos szmsz

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

-

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

-

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 -

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 -

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 -

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 -

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 -

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 -

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

-

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

-

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

-

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 -

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

-

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 -

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 -

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 -

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 -

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

-

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

-

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 -

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 -

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 -

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 -

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

-

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

-

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 -

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 -

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

-

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

-

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

-

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

-

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

-

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

-

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

-

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

-

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

-

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Infotv

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

-

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

-

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Nyilatkozatok és könyvvizsgálói jelentés - 2015.07.01.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

NAV határozat_MR 2008-2009

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

2014

MR közszolgálati beszámoló 2014 1. rész

MR közszolgálati beszámoló 2014 2. rész

 

2013

MR közszolgálati beszámoló 2013

MR közszolgálati beszámoló 2013 - mellékletek

MR közszolgálati beszámoló 2013 - KT határozat

 

2012

 

MR közszolgálati beszámoló 2012

MR közszolgálati beszámoló 2012 - KT határozat

 

2011

MR közszolgálati beszámoló 2011

MR közszolgálati beszámoló 2011 - KT határozat

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015

2015. évi költségvetés

Kuratóriumi határozat MR 2015. évi üzleti terv

 

2014

2014. évi költségvetés

Kuratóriumi határozat MR 2014. évi üzleti terv

 

2013

 

2013. évi költségvetés

Kuratóriumi határozat MR 2013. évi üzleti terv

 

2012

 

2012. évi költségvetés

Kuratóriumi határozat MR 2012. évi üzleti terv

2011

 

2011. évi költségvetés

Kuratóriumi határozat MR 2011. évi üzleti terv


2010

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 78/2011.(V.11.) számú határozata a mérleg- és eredmény-kimutatás elfogadásáról

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2015

 

MR Vagyonmérleg (2015.07.01.)

Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium 49/2015. (IX.23.) számú határozata a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. végleges vagyonmérlegének jóváhagyásáról

MR Vagyonleltár (2015.07.01.)

Tevékenységet lezáró éves beszámoló - 2015.01.01.- 07.01.

Tevékenységet lezáró üzleti jelentés - 2015.01.01. - 07.01.

Kuratóriumi határozat MR 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról

Kuratóriumi határozat MR 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról és tevékenységet lezáró beszámoló tudomásulvétele

 

2014

 

MR Könyvvizsgálói jelentés 2014

MR eredménykimutatás 2014

MR kiegészítő melléklet 2014

MR mérleg 2014

Kuratóriumi határozat MR 2014. évi beszámoló

 

MR vagyon mérleg tervezet 2014

MR vagyon leltár tervezet 2014-1

MR vagyon leltár tervezet 2014-2

 

2013

 

MR Könyvvizsgálói jelentés 2013
MR eredménykimutatás 2013
MR kiegészító melléklet 2013
MR mérleg 2013
Kuratóriumi határozat MR 2013. évi beszámoló

 

2012

 

MR Könyvvizsgálói jelentés 2012
MR eredménykimutatás 2012
MR kiegészító melléklet 2012
MR mérleg 2012
Kuratóriumi határozat MR 2012. évi beszámoló

 

2011

 

MR könyvvizsgálói jelentés 2011
MR eredménykimutatás2011
MR kiegészítő melléklet 2011
MR mérleg 2011
Kuratóriumi határozat MR 2011. évi beszámoló

 

2010

 

MR könyvvizsgáló jelentés 2010
MR mérleg 2010
MR eredménykimutatás 2010
MR kiegészítő melléklet 2010
Kuratóriumi határozat MR 2010. évi beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2015

MR 2015. 1-6. havi NGM beszámoló
MR 2015. 1-3. havi NGM beszámoló

 

2014

 

MR 2014. 1-12. havi NGM beszámoló

MR 2014. 1-9. havi NGM beszámoló

MR 2014. 1-6. havi NGM beszámoló

MR 2014. 1-3. havi NGM beszámoló

 

2013

 

MR 2013. 1-12. havi NGM beszámoló

MR 2013. 1-9. havi NGM beszámoló

MR 2013. 1-6. havi NGM beszámoló

MR 2013. 1-3. havi NGM beszámoló

 

2012

 

MR 2012. 1-12. havi NGM beszámoló
MR 2012. 1-9. havi NGM beszámoló
MR 2012. 1-6. havi NGM beszámoló
MR 2012. 1-3. havi NGM beszámoló

 

2011

 

MR 2011. 1-12. havi NGM beszámoló
MR 2011. 1-9. havi NGM beszámoló
MR 2011. 1-6. havi NGM beszámoló

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

2015. II. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 36 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 1.234.598 Ft

 

2015. I. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 37 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 20.021.942 Ft

 

2014. IV. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 40 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 13.997.602 Ft

 

2014. III. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 39 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 20.014.522 Ft

 

2014. II. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 39 fő

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 18.618.289 Ft 

 

2014. I. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 39 fő

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 20.950.721 Ft 

 

2013. IV. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 39 fő

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 20.486.124 Ft 

 

2013. III. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 37 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 16.172.847 Ft

 

2013. II. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 40 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 15.531.992 Ft

 

2013. I. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 40 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 17.338.332 Ft

 

2012. IV. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 41 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 17.708.427 Ft

 

2012. III. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 40 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 18.123.633 Ft

 

2012. II. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 41 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 17.069.308 Ft

 

2012. I. negyedév

Átlagos statisztikai létszám: 42 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 18.214.451 Ft

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 • 2015. II. negyedév: 17.687.237 Ft
 • 2015. I. negyedév: 22.196.580 Ft
 • 2014. IV. negyedév: 16.390.874 Ft
 • 2014. III. negyedév: 21.626.077 Ft
 • 2014. II. negyedév: 21.165.693 Ft
 • 2014. I. negyedév: 20.957.207 Ft
 • 2013. IV. negyedév: 21.981.281  Ft
 • 2013. III. negyedév: 19.298.559 Ft
 • 2013. II. negyedév: 18.972.388 Ft
 • 2013. I. negyedév: 19.240.876 Ft
 • 2012. IV. negyedév: 19.119.989 Ft
 • 2012. III. negyedév: 19.407.960 Ft
 • 2012. II. negyedév: 18.910.725 Ft

 • 2012. I. negyedév: 19.376.814 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2015. II. negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások:
-1.988.889 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 12.500 Ft / hó / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ gépkocsihasználat: munkaszerződésenként eltérő
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

 

2015. I. negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások:
12.694.713 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ gépkocsihasználat: munkaszerződésenként eltérő
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ továbbtanulók költségtérítése:
tanulmányi szerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

 

 

2014. IV. negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások:
12.070.477 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ gépkocsihasználat: munkaszerződésenként eltérő
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ dolgozói ajándék: 12.790 Ft / fő
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

2014. III. negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások:
12.852.195 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ gépkocsihasználat: munkaszerződésenként eltérő
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ iskolakezdési támogatás: 30.450 Ft / év / iskolás
korú gyermek
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

2014. II. negyedév

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások:
12.171.346 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ gépkocsihasználat: bérleti szerződésenként eltérő
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

 

 

2014. I. negyedév


Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 14.113.469 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ gépkocsihasználat: bérleti szerződésenként eltérő
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ továbbtanulók költségtérítése:
tanulmányi szerződésenként eltérő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő
▪ újságelőfizetés: előfizetési díjak szerint eltérő

 

 

2013. IV. negyedév


Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 12.968.594 Ft

Juttatások fajtája és mértéke:
▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
▪ ajándékutalvány: 8.000 Ft / fő
▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szerint
▪ képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg:
30.000 Ft / év / fő
▪ dolgozói parkolás: 54.017 Ft / hó / fő
▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
keret
▪ taxihasználat: 280 Ft / km
▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

 

2013. III. negyedév

 

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 11.338.038 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ iskolakezdési támogatás:
              29.400 Ft / iskolakorú gyermek
     ▪ dolgozói parkolás: 54.017 Ft / hó / fő
     ▪ továbbtanulók költségtérítése: tanulmányi
       szerződések szerint eltérő
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 2013. aug. 31-ig 184 Ft / km,
       2013. szept. 1-től 280 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő

 

 

2013. II. negyedév

  
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 11.023.354 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ dolgozói parkolás: 54.017 Ft / hó / fő
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 184 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő
     ▪ csapatépítő tréning: 14.800 Ft / fő

 

2013. I. negyedév

  
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 12.561.206 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 10.500 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ dolgozói parkolás: 54.017 Ft / hó / fő
     ▪ továbbtanulási hozzájárulás: tanulmányi
       szerződésenként eltérő    
     ▪ szemüveg-hozzájárulás: 30.000 Ft / év / fő
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 184 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő
     ▪ újság-előfizetés: előfizetési díjak

 

2012. IV. negyedév
 
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 13.061.751 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 9.800 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ dolgozói parkolás: 43.562 Ft / hó / fő
     ▪ továbbtanulási hozzájárulás: tanulmányi
       szerződésenként eltérő    
     ▪ szemüveg-hozzájárulás: 30.000 Ft / év / fő
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 208 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 270 Ft / hó / fő
     ▪ ajándékutalvány: 9.950 Ft / fő

 

2012. III. negyedév
 
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 12.924.423 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 9.800 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ dolgozói parkolás: 87.348 Ft / hó / fő
     ▪ továbbtanulási hozzájárulás: tanulmányi
       szerződésenként eltérő    
     ▪ szemüveg-hozzájárulás: 20.000 Ft / év / fő
     ▪ iskolakezdési hozzájárulás: 27.900 Ft / gyermek
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 208 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 240 Ft / hó / fő
     ▪ újság-előfizetés: előfizetési díjak

 

 

 

2012. II. negyedév
 
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 12.622.333 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 9.800 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ dolgozói parkolás: 87.348 Ft / hó / fő
     ▪ továbbtanulási hozzájárulás: tanulmányi
       szerződésenként eltérő    
     ▪ szemüveg-hozzájárulás: 20.000 Ft / év / fő
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 208 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 240 Ft / hó / fő
     ▪ csapatépítő tréning: 12.300 Ft / fő2012. I. negyedév
 
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások: 12.924.423 Ft

 

Juttatások fajtája és mértéke:
     ▪ BKV bérlettérítés: 9.800 Ft / hó / fő
     ▪ étkezési utalvány: 18.000 Ft / hó / fő
     ▪ munkábajárással kapcsolatos térítés: a 39/2010.
       (II. 26.) Korm. rendelet szerint
     ▪ dolgozói parkolás: 98.517 Ft / hó / fő
     ▪ továbbtanulási hozzájárulás: tanulmányi
       szerződésenként eltérő    
     ▪ szemüveg-hozzájárulás: 20.000 Ft / év / fő
     ▪ prémium: munkaszerződésenként eltérő
     ▪ mobiltelefon-használat: személyenként eltérő
       keret
     ▪ taxihasználat: 208 Ft / km
     ▪ egészségügyi szolgáltatás: 240 Ft / hó / fő
     ▪ újság-előfizetés: előfizetési díjak2011. IV. negyedév:


A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak negyedéves átlagos statisztikai létszáma: 41 fő. (2011. IV. negyedév)

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege (2011. IV. negyedév): 14 796 750 Ft és ennek átlagos mértéke: 1 849 594 Ft/negyedév/fő

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2011. IV. negyedév):

étkezési utalvány

3 825 000 Ft

bérlettérítés

1 020 145 Ft

központi parkoló

649 182 Ft

temetési költségekhez hozzájárulás

126 300 Ft

továbbtanulási hozzájárulás

90 000 Ft

szemüveg-hozzájárulás

20 000 Ft


2011. III. negyedév:

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak negyedéves átlagos statisztikai létszáma: 40 fő. (2011. III. negyedév)

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege (2011. III. negyedév): 14 796 750 Ft és ennek átlagos mértéke: 1 849 594 Ft/negyedév/fő

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2011. III. negyedév):

étkezési utalvány

1 314 000 Ft

bérlettérítés

983 315 Ft

központi parkoló

585 839 Ft

temetési költségekhez hozzájárulás

961 559 Ft

iskolakezdési támogatás

444 600 Ft

továbbtanulási hozzájárulás

108 000 Ft

szemüveg-hozzájárulás

59 973 Ft2011. II. negyedév:

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak negyedéves átlagos statisztikai létszáma: 38 fő. (2011. II. negyedév)

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege (2011. II. negyedév): 14 796 750 Ft és ennek átlagos mértéke: 1 849 594 Ft/negyedév/fő

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2011. II. negyedév):

étkezési utalvány

1 200 000 Ft

bérlettérítés

861 156 Ft

központi parkoló

515 255 Ft

temetési költségekhez hozzájárulás

710 359 Ft

továbbtanulási hozzájárulás

90 000 Ft2011. I. negyedév:

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak negyedéves átlagos statisztikai létszáma: 33 fő. (2011. I. negyedév)

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege (2011. I. negyedév): 14 679 533 Ft és ennek átlagos mértéke: 2 008 817 Ft/negyedév/fő

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (2011. I. negyedév):

étkezési utalvány

1 074 000 Ft

bérlettérítés

841 761 Ft

központi parkoló

492 708 Ft

temetési költségekhez hozzájárulás

726 699 Ft

szemüveg-hozzájárulás

40 000 Ft

segély

30 000 Ft

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

2011. évi szerződések

 

2010. évi szerződések

2009. évi szerződések

2008. évi szerződések

2007. évi szerződések

2006. évi szerződések

2005. évi szerződések

2004. évi szerződések

 

Porsche Lízing – Gépjármű bérleti szerződés 2014. 09. hó.pdf

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2014

 

Az MR nonprofit zrt. 2014. évi közbeszerzési terve(közzététel dátuma: 2014.06.05.)

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com