MTVA - Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

For the english version click HERE

Ön a honlapon (a www.mtva.hu navigálási címen elérhető internet szolgáltatás) történő regisztrációval, a honlapon keresztül történő email küldésével, illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja az alábbi feltételeket.

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv./adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).

Definíciók:

A jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt a vonatkozó jogszabályok meghatározásai szerinti fogalmakat kell érteni.

Az adatkezelő személye:
Személyes adatait a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., képviseli: Papp Dániel, vezérigazgató; a továbbiakban: MTVA) kezeli.

Az adatfeldolgozó személye:
A honlap üzemeltetésében a HERMESZ-SOFT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 752I Kaposmérő, Vörösmarty utca 42., cégjegyzékszáma: 14 09 305612, képviseli: Mészáros László) vesz részt, amely a regisztráció során a honlap felhasználói által megadott személyes adatokat a honlap működtetése, illetve az MTVA-val fennálló szerződéséből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében, az MTVA utasításainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozóként kezeli.

Az Adatkezelés jogalapja:

Az MTVA a honlap felhasználói által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a következő alapokon kezeli:
a) az érintett hozzájárulásával;

b) jogszabályi felhatalmazás alapján, jogszabályban meghatározott módon és mértékben (az MTVA-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében).
A törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés elvei:

Az MTVA személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az adattakarékosság és a pontosság, korlátozott tárolhatóság elveit szem előtt tartva kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Az MTVA továbbá csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezeket csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat az MTVA védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre:

Ön a honlapon történő regisztrációval, a honlapon keresztül történő email küldésével, illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 1. az Önnel való kapcsolattartás,
 2. Megrendelés teljesítése,
 3. a honlapon keresztül feltett, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címeken keresztül megküldött kérdések nyilvánosságra hozatala során történő adatkezelés és piackutatás.

A honlapon történő regisztráció során megjelenő, online marketing tevékenységhez történő hozzájárulás megadására irányuló jelölőnégyzet bejelölésével a személyes adatai az alábbi célokból történő kezeléséhez járul hozzá:

 1. hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
 2. online sajtótájékoztatók szervezése,
 3. postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információk az MTVA-ról,
 4. Ön név-, lakcím-, elektronikus levelezési cím (e-mail) adatainak közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára történő felhasználása,
 5. e-mai címére, telefonjára/mobiltelefonjára elektronikus úton hírlevelek, reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése.

Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok):

A naplófájlok:

Az MTVA által működtetett szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait:

 1. a böngésző típusa
 2. az oldalra való belépés ideje
 3. az oldalról való távozás ideje
 4. a látogató IP-címe

A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek az MTVA szerverén.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Az adatvedelem@mtva.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Kérésére az általunk kezelt személyes adatait széles körben használt, olvasható digitális formátumban a rendelkezésére bocsájtjuk.
Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

 • az MTVA jogi kötelezettségeinek vagy az ügyféllel kötött szerződés teljesítéséhez;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekből végzett feladat ellátásához;
 • a népegészségügyet érintő közérdekből;
 • közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

Amennyiben az előbbiek nem állnak fenn, személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az MTVA-ra vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés) a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatait a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációval adott hozzájárulásának visszavonásával a honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a jövőben nem veheti igénybe, a marketing tevékenységhez adott hozzájárulásának visszavonásával pedig az MTVA a jövőben nem biztosítja az Ön számára a hírlevél, tájékoztatás, ajánlatok küldésére és az online sajtótájékoztatók szervezésére irányuló szolgáltatását.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekből vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabály alapján kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Jogos tiltakozását követően az MTVA személyes adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Utóbbi esetben Önt az MTVA a tiltakozásra adott válaszában részletesen tájékoztatja.

Az Ön személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • az MTVA-nak már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozik adatainak közérdekből vagy az MTVA, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az MTVA a személyes adatait a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Fent rögzített jogainak gyakorlása esetén az MTVA indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja kérelmét és a szükséges intézkedéseket megteszi. A megtett intézkedésekről, illetve ezek esetleges elmaradásának jogos indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről az MTVA a kérelmének kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben Ön az MTVA meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az MTVA székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi oldalon tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek; illetékességük iránt pedig a következő oldalon tájékozódhat:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso).

A bírósági úton felül jogorvoslattal, panasz formájában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
További információ: http://naih.hu

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az MTVA adatvédelmi szabályzata ITT található.

Amennyiben Ön az MTVA belső folyamataiban, adatáramlásában, vagy bármely adatkezelésében törvényellenességet, vagy hibás gyakorlatot tapasztal, elküldheti az adatvedelem[kukac]mtva[pont]hu e-mail címre, vagy beküldheti névtelenül is az alábbi űrlap segítségével: