MTVA Általános közzétételi lista

 

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név) Az Alap neve: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (alapító okirat)
2. Székhely Az Alap székhelye: 
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.Az Alap telephelyei:
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
1037 Bojtár u. 41-47.
1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7. Az Alap adószáma: 18091715-4-44.
Az Alap csoportazonosító száma: 17781176-5-44
Az Alap pénzforgalmi jelzőszáma:
Magyar Államkincstár HU 31 10032000-00280226-00000000.
Az Alap statisztikai számjele:
KSH 18091715-9499-919-01.
3.
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
1037 Budapest, Kunigunda útja 64..
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Közönségszolgálat
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  (+36) 1 428-0222
6. Központi elektronikus levélcím Az Alap e-mail címe: info@mtva.hu
7. A honlap URL-je Az Alap honlapja: //www.mtva.hu
8. Közönségszolgálat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Közönségszolgálat Telefonszám: (+36) 1 759 5050 Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
9. A közönségszolgálati vezető neve Cs. Tóth Eszter MTVA Közönségszolgálat elérhetőségek, hírek, GYIK.
10. Az ügyfélfogadás rendje Munkatársaink hétköznap reggel 9 és este 17 óra között várják a nézők, a hallgatók telefonhívásait, és válaszolnak a beérkező levelekre. Hétköznaponként este 17-tól reggel 9-ig és a hétvégi napokon üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. MTVA Közönségszolgálat elérhetőségek, hírek, GYIK

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési szabályzata és Szervezeti ábrája 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Felső vezetők tabló
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Felső vezetők tabló; Vezetők tabló

1.2. A felügyelt költségvetési szervek I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik 2020.10.19-i állapot;

2020.05.15-i állapot;

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Az MTVA kizárólagos tulajdonában álló MTVA Digitalizációs Műhely Kft. által működtetett Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) Szervezeti és Működési Szabályzata (2020.05.15-i állapot)

Az MTVA kizárólagos tulajdonában álló MTVA Digitalizációs Műhely Kft. által működtetett Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) Szervezeti és Működési Szabályzata.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve 2020.10.19-i állapot;

2020.05.15-i állapot;

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 2020.10.19-i állapot;

2020.05.15-i állapot;

1.4. Közalapítványok I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) által létrehozott elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek mindenkori éves költségvetését az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa éves költségvetéséről szóló önálló törvény mellékleteként hagyja jóvá. Az Alap jogi személy, gazdálkodó szervezet, kezelője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a (továbbiakban: Médiatanács). Az Alap kezelésének részletes szabályait a Médiatanács határozza meg és a médiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján, továbbá a Hatóság honlapján közzéteszi.Panasztételi lehetőség: Az MTVA kezelője az NMHH Médiatanácsa
NMHH ajánlás a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról, ajánlás a médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap: http://www.nmhh.huA Médiatanács elérhetősége:1088 Budapest; Reviczky utca 5.
Telefon (+36 1) 429 8600, (+36 1) 267 2590
Fax (+36 1) 267 2612
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap http://www.mediatanacs.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Az NMHH központi elérhetőségei
Az NMHH budapesti és vidéki ügyfélszolgálatainak elérhetőségei és nyitvatartási rendje

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

 

Közmédia Választási Iroda Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata (2020.12.22-től)

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata (2019.12.18-tól)

Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap Adatvédelmi Szabályzata (közzétéve: 2018.05.24)

A Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap Adatvédelmi Szabályzata (közzétéve: 2022.05.23.)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Az Alap olyan elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás, a Közszolgálati Közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti átalakításának támogatása, a filmalkotásnak nem minősülő közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami és saját vagyonának gondos kezelése és gyarapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása, illetve elvégzése.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Közérdekű adatszolgáltatás CD DVD  (közzétéve: 2019.03.01.)Kereskedelmi Vagyongazdálkodás nyilvános kiadványai (2016.11.09-i állapot) Hungary Matters,NMHH nyilvántartásba vétel, Külhoni Magyar Sajtószolgálat  (közzététéve: 2013.08.01.)
NMHH nyilvántartásba vétel
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai
Hungary Matters
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Hungary Matters: térítésmentes előfizetés (közzétéve: 2014.02.07.)
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Hungary Matters: térítésmentes előfizetés (közzétéve: 2014.02.07.)

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Támogatási terület pályázati felhívások Versenyeztetési kiírásokVersenyeztetési kiírás – Helyiségek bérbeadása Versenyeztetési kiírás – Tájékoztatás

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Sajtóközlemények
Álláshirdetések
Belépésre vonatkozó szabályok (2020.10.07-től)A Kunigunda útja 64. szám alatti gyártóbázis házirendjéről (2022.március 21-től)A Kunigunda útja 64. szám alatti gyártóbázis házirendjéről (2020.12.09-től)Belépésre vonatkozó szabályok (2021.11.16-tól) Belépésre vonatkozó szabályok (2022.03.11-től)

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok publikálásra kerülnek az MTVA által kezelt mtva.hu domain név alatt futó felületein, annak Közérdekű adatokat tartalmazó oldalain. Adatigénylések teljesítési rendje
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)

E-mail: sajtoiroda@mtva.hu
További elérhetőség: Kapcsolatok menüpont.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Sajtó Osztály, Vállalati kommunikáció
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Közönségszolgálat: kozonsegszolgalat@mtva.hu
tel.: 759-5050
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Tóth Barbara (adatvedelem@mtva.hu)
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NAIH adatlap 2021 

NAIH adatlap 2022

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Jelentés az Országos Rádió és Televízió Testület és a Műsorszolgáltatási Alap működésének ellenőrzéséről
Jelentés a nemzeti hírügynökségről szóló törvényben, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben meghatározott közszolgálati feladatellátást rendszerének ellenőrzéséről

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap ellenőrzéséről

Jelentés a közszolgálati média- és hírszolgáltatás új szervezeti, finanszírozási és kontrollrendszere kialakításának és működésének ellenőrzéséről

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Energetikai szakreferens éves jelentés, összefoglaló 2022

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Az NMHH 2024. évi költségvetése (közzétéve: 2023.11.29.)

Az NMHH 2023. évi költségvetése (közzétéve: 2023.01.02.)

Az NMHH 2022. évi költségvetése (közzétéve: 2022.06.29.)

Az NMHH 2021. évi költségvetése (közzétéve: 2022.06.29.)

Az NMHH 2020. évi költségvetése  (közzétéve: 2022.06.29.)

Az NMHH 2019. évi költségvetése (közzétéve: 2019.01.04.)

Az NMHH 2018. évi költségvetése (közzétéve: 2018.01.19.)

Az NMHH 2017. évi költségvetése (közzétéve: 2018.01.19.)
Az NMHH 2016. évi költségvetése (közzétéve: 2016.02.15.)
Az NMHH 2015. évi költségvetése (közzétéve: 2016.02.15.)
Az NMHH 2014. évi költségvetése (közzétéve: 2015.10.12.)
Az NMHH 2013. évi költségvetése, amely tartalmazza az MTVA 2013. évi költségvetését.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Az MTVA 2023. évi beszámolója és médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2024.06.12.)

Az MTVA 2022. évi beszámolója és médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2023.05.31.)

Az MTVA 2021. évi beszámolója és médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2022.05.31.)

Az MTVA 2020. évi beszámolója és médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve:2021.06.30.)

Az MTVA 2019.évi beszámolója (közzétéve:2020.05.12.) Az MTVA 2019. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve:2020.05.12.) Az MTVA 2018. évi beszámolója (közzétéve: 2019.05.27.)Az MTVA 2018. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2018.05.27.)Az MTVA 2017. évi beszámolója (közzétéve: 2018.05.30.)
Az MTVA 2017. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2018.05.30.)
Az MTVA 2016. évi beszámolója (közzétéve: 2018.01.19.)
Az MTVA 2016.évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2018.01.19.)
Az MTVA 2015. évi beszámolója (közzétéve: 2016.11.08)
Az MTVA 2015. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2016.11.08)
Az MTVA 2014. évi beszámolója (közzétéve: 2015.10.12.)
Az MTVA 2014. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2015.10.12.)
Az MTVA 2013. évi beszámolója  (közzétéve: 2014.07.20.)
Az MTVA 2013. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata  (közzétéve: 2014.07.20.)
Az MTVA 2012. évi beszámolója
Az MTVA 2012. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata

MTVA 2010 beszámoló

MTVA 2011 beszámoló
MRME 2019. évi Beszámolójához tartozó Közhasznúsági mellékletMRME 2019. évi Beszámolójához tartozó Kiegészítő melléklet_2019

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Az MTVA 2023. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2024.05.27.)

Az MTVA 2023. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi határozatai (közzétéve: 2024.05.27.)

Az MTVA 2022. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2023.05.31.)

Az MTVA 2022. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi határozatai (közzétéve: 2023.05.31.)

Az MTVA 2021. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás(közzétéve: 2022.06.29.)

Az MTVA 2021. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi határozatai (közzétéve: 2022.06.29.)

Az MTVA 2020. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2022.06.29.)

Az MTVA 2020. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi határozatai (közzétéve: 2022.06.29.)

Az MTVA 2019. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2020.05.27.)

Az MTVA 2019. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2020.05.27.)

Az MTVA 2019. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás NMHH elnökének döntése (közzétéve: 2020.05.27.)

Az MTVA 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2019.10.28.)

Az MTVA 2018. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2019.10.28.)


Az MTVA 2017. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás
(közzétéve: 2018.05.30)

Az MTVA 2017. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata
(közzétéve: 2018.05.30.)

Az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás 

Az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata
 (közzétéve: 2018.01.19.)

Az MTVA 2015. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás

Az MTVA 2015. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2016.11.08)

Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás

Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2015.10.12.)

Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás

Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata  (közzétéve: 2014.07.20.) Az MTVA 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás
Az MTVA 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata 
.

3.3. Költségvetések, beszámolók I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A 2024. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2076 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 5.145.032 e Ft. (ebből vezetők 21.300 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 805.875 e Ft (ebből vezetők 176 e Ft), összesített bérjárulékok 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 503.350 e Ft (ebből vezetők 2.785 e Ft). Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 256.244 e Ft.

A 2023. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2082 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 5.175.457 e Ft. (ebből vezetők 41.100 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 246.968 e Ft (ebből vezetők 328 e Ft), összesített bérjárulékok 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 366.374 e Ft (ebből vezetők 5.375 e Ft). Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 251.866 e Ft.

A 2023. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2082 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 5.103.261 e Ft. (ebből vezetők 41.100 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 153.978 e Ft (ebből vezetők 71 e Ft), összesített bérjárulékok 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 355.009 e Ft (ebből vezetők 5.349 e Ft). Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 222.557 e Ft.

A 2023. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2119 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 4.684.647 e Ft. (ebből vezetők 20.550 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 806.112 e Ft (ebből vezetők 74 e Ft), összesített bérjárulékok 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 407.899  e Ft (ebből vezetők 2.678 e Ft). Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 219.240 e Ft.

A 2023. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:
Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2154 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 4.599.488 e Ft. (ebből vezetők 20.550 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 158.266  e Ft (ebből vezetők 136 Ft), összesített bérjárulékok 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 328.430  e Ft (ebből vezetők 2.684 e Ft). Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 217.682 e FtA 2022. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2203 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 4.769.112 e Ft (ebből vezetők 33.579 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 194.111 e Ft (ebből vezetők 949 e Ft), összesített bérjárulékok 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 322.602 e Ft (ebből vezetők 4.486 e Ft).Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve:  204.090 e FtA 2022. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2184 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) A 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember):  4.595.397 e Ft (ebből vezetők 34.773 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 140.847 e Ft (ebből vezetők 90 e Ft), összesített bérjárulékok 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 490.155 e Ft (ebből vezetők 4.529 e Ft).Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 190.503 e Ft.A 2022. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2183 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 4.778.890 e Ft (ebből vezetők 18.962 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 149.755  e Ft (ebből vezetők 0 Ft), összesített bérjárulékok 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 597.978 e Ft (ebből vezetők 2.465 e Ft).Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 190.528 e Ft.A 2022. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2160 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 4.263.588 e Ft (ebből vezetők 18.962 e Ft), összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 715.360  e Ft (ebből vezetők 0 Ft), összesített bérjárulékok 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 604.590   e Ft (ebből vezetők 2.465 e Ft). Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve:  191.018 e FtA 2021. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2158 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.986.362 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 163.837 e Ft, összesített bérjárulékok 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 608.281  e Ft.A 2021. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2098 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 4.075.850 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 145.728 e Ft, összesített bérjárulékok 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 622.436  e Ft.A 2021. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2085 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.598.360 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 106.143 e Ft, összesített bérjárulékok 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 544.320 e Ft.A 2021. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2073 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.512.771 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 670.575 e Ft, összesített bérjárulékok 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 529.726 e Ft. e Ft.A 2020. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2074 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.390.839 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan((október-december): 139.611 e Ft,összesített bérjárulékok 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 522.276  e Ft.A 2020. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2073 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.471.903 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan((július-szeptember): 92.769 e Ft,összesített bérjárulékok 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 529.045 e Ft.A 2020. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2080 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.252.344 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 670.060 e Ft,összesített bérjárulékok 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 562.136 e Ft.

 

A 2020. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2074 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.237.755 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 103.615 e Ft,összesített bérjárulékok 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 567.208 e Ft.

 

A 2019. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2089 fő.  Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.388.823 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 241.280 e Ft, összesített bérjárulékok 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 613.491 e Ft.

 

A 2019. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2099 fő.  Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.300.315 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 222.613 e Ft, összesített bérjárulékok 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 596.217 e Ft.

 

A 2019. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatok foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2107 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.304.677 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 421.500 e Ft,összesített bérjárulékok 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 700.309 e Ft.

 

A 2019. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok 

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)

átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2124 fő.

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.263.542 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 105.264 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 647.237 e Ft.

 

A 2018. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:Összesített adatokfoglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2086 fő.összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.121.643 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 238.455 e Ft,összesített bérjárulékok 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 629.000 e Ft.A 2018. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

Összesített adatok
1. foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2062 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.050.971 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 267.858 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 618.599 e Ft.A 2018. év II. negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: Összesített adatok1. foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2097 fő.Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.206.043 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 302.508 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 652.806 e Ft. 2. 2018. év I. negyedévére
(január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:
Összesített adatok1. foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2099 fő.Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2 990 451 e Ft,Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 292 211 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 609 390 e Ft.A 2017. év IV. negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:
Összesített adatok
1.foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2085 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2.939.106e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 264.140e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 644.483e Ft.A 2017. év III. negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:
Összesített adatok1. foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2049 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2.896.628e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 241.543e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 631.992e Ft.A 2017. év II. negyedévére(április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:   
Összesített adatok
  1. foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2019 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.888.740e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 229.685e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 630.623e Ft.2017. I. negyedév 
Összesített adatok
 1. foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)átlagos statisztikai állományi létszám 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2015 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2.869.023e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 376.235e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 655.306e Ft.2016. IV. negyedév foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2017.02.06.) átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2032 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2.903.697e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 182.474e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 704.744e Ft.2016. III. negyedév – foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.10.28.)  átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2033 fő.Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2.817.217e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 275.405e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 698.862e Ft. 

2016. II. negyedév – foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.10.28.)   átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 1981 fő.Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.054.648e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 351.294e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 806.961e Ft.  2016. I. negyedév – foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.04.25.)  átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2022 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.029.526e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 200.702e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 780.756e Ft.  2015. IV. negyedév –foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.01.28.)   átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2085 fő.
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.209.444e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 294.060e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 803.113e Ft. 2015. III. negyedév –foglalkoztatottak (közzétéve: 2015.10.28.)   átlagos statisztikai állományi létszám2015. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2213 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt, akik átlagos létszáma ebből: 124 fő),2015. október 1-i adat: 2175 fő (aktív: 2085 fő, passzív: 90 fő, közfoglalkoztatott jelenleg nincs) Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.176.614e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 278.437e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 805.632e Ft.   2015. II. negyedév – foglalkoztatottak (közzétéve: 2015.07.22.)   átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2282 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt, akik átlagos létszáma ebből: 189 fő),2015. július 1-i adat: 2367 fő (aktív: 2081 fő, passzív: 96 fő, közfoglalkoztatott: 190 fő)Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.223.967e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 297.791e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 815.698e Ft.  2015. I. negyedév –foglalkoztatottak (közzétéve: 2015.04.30.)  átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2372 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt, akik átlagos létszáma ebből: 184 fő),2015. április 1-i adat: 2367 fő (aktív: 2093 fő, passzív: 100 fő, közfoglalkoztatott: 174 fő)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.297.872 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 300.806 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 843.252 e Ft.  2014. IV. negyedév – foglalkoztatottak  (közzétéve: 2015. 01.30.)  átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2388 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt),2015. január 1-i adat: 2499 fő (aktív: 2190 fő, passzív: 89 fő, közfoglalkoztatott: 220 fő)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.176.899 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 323.362 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 792.886 e Ft.  2014. III. negyedév – foglalkoztatottak (közzétéve: 2014.11.03.)1. foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2205 fő (közfoglalkoztatott munkatársak nélkül), 2014. október 1-i adat: 2478 fő (aktív: 2155 fő, passzív: 103 fő, közfoglalkoztatott: 220 fő)Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.021.121 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 260.538 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 763.687 e Ft.2014. II. negyedév (közzétéve: 2014.08.03.) foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2130 fő (közfoglalkoztatott munkatársak nélkül),   2014. július 1-i adat: 2242 fő (aktív: 2141 fő, passzív: 101 fő)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.175.439 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 288.505 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 814.836 e Ft.    

2014. I. negyedév (közzétéve: 2014.05.26.) foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszám 2014. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2481 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt),   2014. április 1-i adat: 2219 fő (aktív: 2123 fő, passzív: 96 fő) + 370 fő közfoglalkoztatott munkatárs.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.044.666 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 223.999 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 775.402 e Ft.


2013. IV. negyedév

1 fő vezető tisztségviselő
átlag havi bruttó bér 2.000.000,- (azaz kétmillió forint)
előforduló juttatások legfeljebb 5 havi prémium/év
vállalati gépjármű
mobilkommunikációs eszközök
MTVA-nál foglalkoztatottak létszáma:2013.10.01.-én: 2197 fő (ebből 2112 fő aktív, 85 fő passzív állományban).

Korábbi adatok:

6 fő vezető tisztségviselő
átlag havi személyi alapbér 1.670.000,-
előforduló juttatások legfeljebb 5 havi prémium/év
vállalati gépjármű
mobilkommunikációs eszközök
MTVA-nál foglalkoztatottak létszáma:2013.07.01.én: 2440 fő (ebből passzív állományban 93 fő).2013.04.05.-én: 2470 fő (2347 aktív + 123 passzív)2013.01.27-én: 2428 aktív + 107 passzív = 2535 teljes állomány2012.10.01.-én: 2491 fő (2391 fő aktív/100 fő passzív állományban)2012.01.01-én: 2493 fő (ebből 2386 fő aktív és 107 fő passzív állományban)2011.11.13-án: 2912 fő

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege A 2021. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2021. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 18.962  e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év  negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 60 e  Ft, összesített bérjárulékok 2021. év  negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2.948 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év. Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve:  166.792 e Ft.

 

A 2021. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2021. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 31.049  e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 0 e  Ft, összesített bérjárulékok 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 4.813 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év. Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 166.700 e Ft.

 

A 2021. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2021. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 17.699 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 0 e  Ft, összesített bérjárulékok 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.853 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év. Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 149.049 e Ft.

 

A 2021. első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2021. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 18.408 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 0 e  Ft,összesített bérjárulékok 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2.853 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év. Vezetők (ideértve a szervezeti egységek vezetőit is) munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: 141.187,5 e Ft.

 

A 2020. év negyedik negyedévére (október-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2020. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 23.700 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 363 e  Ft, összesített bérjárulékok 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.730 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

A 2020. év harmadik negyedévére (július-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2020. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 26.400 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 0 e  Ft, összesített bérjárulékok 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 4.092 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

A 2020. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2020. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 17.700 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 0 e  Ft,összesített bérjárulékok 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.098 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

A 2020. első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2020. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 21.977 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 0 e  Ft,összesített bérjárulékok 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.938 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

A 2019. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok: vezetők (2019. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes). Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 14.700 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 252 e  Ft, összesített bérjárulékok 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december):2.605 e Ft., további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

A 2019. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:vezetők (2019. harmadik negyedévében: 1 fő mb. vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes) összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 14.100 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 181 e  Ft, összesített bérjárulékok 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2.490 e Ft. további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

A 2019. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:vezetők:(2019. második negyedévében: 1 fő mb. vezérigazgató, 1 fő op. vezérigazgató-helyettes)összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 14.100 e Ft,összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 106 e  Ft,összesített bérjárulékok 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.764 e Ft.további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

2019. első negyedévében

 1. ebből vezető(k)

2019. első negyedévében: 1 fő mb. vezérigazgató, 03.01. napjától 1 fő vezérigazgató-helyettes)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 9.500 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 26 e  Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1.856 e Ft.

 

további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

ebből vezető(k)

2018. negyedik negyedévében: 1 fő mb. vezérigazgató

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 7.200 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 123 e  Ft,

összesített bérjárulékok 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 1.422 e Ft.

további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 5 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

 

 

 2018. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 29.880 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 109 e  Ft,
Összesített bérjárulékok 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 5.842 e Ft. további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata.2018. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 7.200 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 171 e  Ft,
Összesített bérjárulékok 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 1.427 e Ft.további juttatások (vezetők): vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata.2018. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 7 200 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 200 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1 431 e Ft.
további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata.2017. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 192e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 1.350e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata. A 2017. év2017. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 202e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 1.351e Ft. további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata.2017. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 234e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 1.356e Ft. további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata.2017. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 131e Ft,
Összesített bérjárulékok 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1.340e Ft. további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata.2016. IV. negyedév (közzétéve: 2017.02.06.) vezetők  (2016. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 144e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 1.647e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év. 2016. III. negyedév (közzétéve: 2016.10.28.) vezetők (2016. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 11.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 101e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2.989e Fttovábbi juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év. 2016. II. negyedév (közzétéve: 2016.10.28.)  vezetők (2016. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 8.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 141e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.187e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.  2016. I. negyedév (közzétéve: 2016.04.25.) vezetők (2016. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 64e Ft,
Összesített bérjárulékok 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1.632e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.  2015. IV. negyedév (közzétéve: 2016.01.28.)  vezetők (2015. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6.000e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 132e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 1.645e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.  2015. III. negyedév  (közzétéve: 2015.10.28.)  vezetők (2015. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató 2015.08.15-ig, 1 fővezérigazgató-helyettes, aki 2015.08.16-tól mb. vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 30.200e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 85e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 8.170etovábbi juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év. 2015. II. negyedév (közzétéve: 2015.07.22.)  vezetők   (2015. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő vezérigazgató-helyettes)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 10.371e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 223e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.843e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.  2015. I. negyedév (közzétéve: 2015.04.30.) vezetők  (2015. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6.000 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 37 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1.627 e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.  2014. IV. negyedév (közzétéve: 2015. 01.30.) vezetők (2014. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 31.261 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 7.078 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 10.345 e Ft.további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.  2014. III. negyedév (közzétéve: 2014.11.03.)  vezetők (1 fő vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 30.261 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 227 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 8.213 e Ft. további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.2014. II. negyedév (közzétéve: 2014.08.03.)   vezetők   (1 fő vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 19.800 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 311 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 5.405 e Ft. további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.2014. I. negyedév (közzétéve: 2014.05.26.)   vezetők   1 fő mb. vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)
Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 17.535 e Ft,
Összesített személyi jellegű kifizetések 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 101 e Ft,
Összesített bérjárulékok 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 5.365 e Ft.   további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések blogírókkal
Székház-szerződés dokumentumai
Szerződések adatai (frissítve: 2015. július 2.)
Szerződések adatai (frissítve: 2015.10.14.)
Szerződések adatai (frissítve: 2015.11.13.)
Szerződések adatai (frissítve: 2016.04.01.)
Szerződések adatai (frissítve: 2016.05.05.)
Szerződések adatai (frissítve: 2016. 06. 24.) Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladók (2016.04-ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 05.-ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016.06.-ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 07.-ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 08.)
ig) Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 09.ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 10.-ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 11.-ig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2016. 12.-ig) Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017.január hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. februári hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. április hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. május hónapig, frissítve: 2017.09.06.)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. június hónapig, frissítve: 2017.09.06.)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. július hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. augusztus hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. szeptember hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. október hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. november hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2017. december hónapig)Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. január hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. február hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. március hónapig)
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. április hónapig).
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. május hónapig).
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. június hónapig).
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. július hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. július hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. augusztus hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. augusztus hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. szeptember hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. szeptember hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. október hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. október hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. november hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. november hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. december hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2018. december hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. január hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. január hónapig) – II. rész;  Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. február hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. február hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. március hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. március hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. április hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. április hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. május hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. május hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. június hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. június hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. július hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. július hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. augusztus hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. augusztus hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. szeptember hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. szeptember hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. október hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. október hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. november hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. november hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. december hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2019. december hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. január hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. január hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. február hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. február hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. március hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. március hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. április hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. április hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. május hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. május hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. június hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. június hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. július hónapig) – I. rész;  Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. július hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. augusztus hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. augusztus hónapig) – II. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. szeptember hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. szeptember hónapig) – II. rész  Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. október hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. október hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. november hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. november hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. december hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2020. december hónapig) – II. rész Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. január hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. január hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. február hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. február hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. március hónapig) – I. rész; Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. március hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. április hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. április hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. május hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. május hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. június hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. június hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. július hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. július hónapig) – II. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. augusztus hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. augusztus hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. szeptember hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. szeptember hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. október hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. október hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. november hónapig) – I. rész;
Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. november hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. december hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2021. december hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. január hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. január hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. február hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. február hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. március hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. március hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. április hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. április hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. május hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. május hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. június hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. június hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. július hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. július hónapig) – II. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. augusztus hónapig) – I. rész;

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. augusztus hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. szeptember hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. szeptember hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. október hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. október hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. november hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. november hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. december hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2022. december hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. január hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. január hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023.február hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. február hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. március hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. március hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. április hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. április hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. május hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. május hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. június hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. június hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. július hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. július hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. augusztus hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. augusztus hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. szeptember hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. szeptember hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. október hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. október hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. november hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. november hónapig) – II. rész 

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. december hónapig) – I. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2023. december hónapig) – II. rész

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2024.január hónapig) – I.rész 

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2024.január hónapig) – II.rész 

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2024. február hónapig) – I.rész 

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2024. február hónapig) – II.rész 

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2024. március hónapig) – I.rész 

Szerződések adatai – 5 millió forintot meghaladó (2024. március hónapig) – II.rész 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2018. III. negyedév (közzétéve: 2019.01.04.)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2018. II. negyedév (közzétéve: 2019.01.04.)
Egyéb szervezeteknek adott támogatás 2018. I. negyedévében nem történt.Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2017. IV. negyedév (közzétéve: 2019.01.04.)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2017. III. negyedév (közzétéve: 2018.01.19.)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2017. II. negyedév (közzétéve: 2018.01.19.)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2017. I. negyedév (közzétéve: 2018.01.19.)Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. IV. negyedév (közzétéve: 2018.01.19.)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. III. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. II. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. I. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2015. IV. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)
Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2015. III. negyedév (közzétéve: 2016.02.15.)
Egyéb szervezetnek adott támogatások 2015. II. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)
 Egyéb szervezetnek adott támogatások 2015. I. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.) Egyéb szervezetnek adott támogatások 2014. IV. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)
 Egyéb szervezetnek adott támogatások 2014. III. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)
Egyéb támogatások 2014. II. negyedév  (közzétéve: 2014.07.20.)

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. mellékletében előírt közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe; link: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu) és a Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA, link: https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4374333092920742), valamint elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR; link: https://ekr.gov.hu) érhetőek el a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§-a előírása alapján.

2022

2019

2018

 

 

 

2017

 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2017. 1. negyedév (közzététel: 2017.02.23.)
 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2017. 2. negyedév részleges(közzététel: 2017.05.26.)

 

 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2017. 2. negyedév teljes (közzététel: 2017.08.03.)
 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2017. 3. negyedév teljes (közzététel: 2017.11.09.)
 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2017. 4. negyedév teljes (közzététel: 2018.02.13.)

 

 

Közbeszerzési terv frissítve: 2018.01.19.

2016

 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2016. 1. negyedév (közzététel: 2016.12.20.)
 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2016. 2. negyedév (közzététel: 2016.12.20.)
 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2016. 3. negyedév (közzététel: 2016.12.20.)
 • Közbeszerzések alapján kötött szerződések – 2016. 4. negyedév (közzététel: 2016.12.20.)
 • 2016. 1 negyedéves táblázatos összesítés,
 • 2016. 1-4. negyedéves táblázatos összesítés,

 

Közbeszerzési eljárások lezáró dokumentumai: 

2015

2015. 1. negyedév (közzététel: 2015.04.13.) táblázat

2015. 1. félév (közzététel: 2015.08.14.) táblázat

2015. 1-3. negyedév (közzététel: 2015.10.06.) táblázat

2015.12.31-ig megkötött szerződések

szerződések 1. (1. negyedév)

szerződések 2. (1. negyedév)

szerződések (2. negyedév) (frissítve: 2015.11.05.)

szerződések (3. negyedév)

szerződések (4. negyedév)

2014

2013


2012

2011